Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA
ZALASOWIAN

Bez_tytułu_1

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę – Stowarzyszenie Zalasowian, posiada osobowość prawną i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989r. „Prawo o stowarzyszeniach”
  (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 3. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieograniczony.

§ 2.

 1. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Siedzibą Władz Stowarzyszenia jest miejscowość Zalasowa.

§ 4.

 1. Godłem Stowarzyszenia jest herb wsi Zalasowa, opisany przy herbie gminy Ryglice,
  figurujący na dokumentach w latach II Rzeczypospolitej.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej oraz innych świadczeniach swoich członków.
 3. Działalność Stowarzyszenia i wszystkich jego Władz jest jawna.

§ 5.

 1. Stowarzyszenie może ustanawiać i używać własne odznaki organizacyjne, pieczęcie i druki firmowe, a także wydawać własne wydawnictwa.
 2. Stowarzyszenie może posiadać sztandar oraz odznaki członkowskie.

Rozdział II

Cele i sposoby działania.

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Praca nad rozwojem wsi Zalasowa na odcinku kulturalnym, gospodarczym i turystycznym.
 2. Zaznajamianie członków Stowarzyszenia i całego społeczeństwa z historią oraz dorobkiem kulturalnym i gospodarczym Zalasowian.
 3. Pobudzanie Społeczeństwa Zalasowskiego do działań w duchu patriotyzmu, umiłowania Zalasowej i Ziemi Pogórzańskiej oraz poszanowania dla jej osiągnięć.
 4. Ochrona przyrody, krajobrazu i zabytków kulturowych Zalasowej i Ziemi Pogórzańskiej.
 5. Podtrzymywanie, upowszechnienie i ochrona kultury ludowej i dziedzictwa kulturowego Zalasowej i Ziemi Pogórzańskiej.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Rozwijanie polskiej myśli kulturowej i gospodarczej w służbie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Inicjowanie, propagowanie i uczestniczenie w realizowaniu ważnych dla mieszkańców wsi Zalasowa Ziemi Pogórzańskej i Ziemi Tarnowskiej zadań kulturalnych, gospodarczych, sportowych i turystycznych.
 3. Pielęgnowanie zdobyczy kulturalnych wsi Zalasowa, pracę nad dalszym ich rozwojem i pomnażaniem a przede wszystkim, otoczeniem troskliwą opieką Instytucji Kulturowych w Zalasowej oraz czuwaniem nad ich stałym rozwojem i nierozerwalną więzią z macierzą.
 4. Pomoc w opracowaniu oraz opiniowanie założeń, projektów, planów i dokumentacji technicznych i prawnych dla inwestycji w dziedzinie kulturalnej, gospodarczej, turystycznej oraz sportowo – rekreacyjnej na terenie wsi Zalasowa, Ziemi Pogórzańskiej i Ziemi Tarnowskiej.
 5. Wyrażanie opinii społecznej i współdziałanie w zakresie powyższych zadań Statutowych z organami administracji samorządowej, organizacjami politycznymi, gospodarczymi, instytucjami, zakładami pracy i stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania w kraju i za granicą.
 6. Bieżące informowanie członków Stowarzyszenia o planowanych zadaniach poprzez informowanie zwyczajowo, w prasie lokalnej i w mediach elektronicznych.
 7. Organizowanie i rozwijanie różnych form współpracy dla podnoszenia poziomu jakości działalności kulturalnej, gospodarczej, turystycznej i sportowo – rekreacyjnej.
 8. Organizowanie i urządzanie odczytów, prelekcji, imprez artystycznych, wycieczek, obozów, zebrań, wystaw, zjazdów i innych przedsięwzięć kulturalnych,sportowych i rekreacyjnych.
 9. Organizowanie i prowadzenie wolontariatu.
 10. Nawiązywanie współpracy z podobnymi instytucjami w kraju i za granicą.
 11. Udzielanie pomocy w organizowaniu społecznego i towarzyskiego życia młodzieży Ziemi Pogórzańskiej oraz w rozwoju sportu i turystyki.
 12. Gromadzenie środków pieniężnych, składek członkowskich, subwencji, dotacji, darowizn oraz dochodów z działalności statutowej.
 13. Stowarzyszenie prowadzi działalności edukacyjną.

§ 8.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Stowarzyszenie może wydawać biuletyny informacyjne oraz prowadzić różne formy komunikacji społecznej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 10.

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) Członków zwyczajnych.

b) Członków wspierających.

c) Członków honorowych.

§ 11.

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Polski jak również cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
  Może nim być również małoletni w wieku od 16 do 18 lat . Ponadto członek zwyczajny musi spełniać następujące warunki:

a) Związany jest z Zalasową i Ziemią Pogórzańską pochodzeniem, działalnością lub zainteresowaniami.

b) Zgłosił przystąpienie do Stowarzyszenia w podpisanej deklaracji, uznał Statut i zadeklarował wkład swojej pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia,
oraz uzyskał akceptację dwóch członków wprowadzających i Zarządu.

c) Wpłacił wpisowe oraz zadeklarował regularne opłacanie składki członkowskiej.

d) Zostanie przyjęty do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu.

§ 12.

 1. Członkiem wspierającym jest każda osoba fizyczna spełniająca warunki określone w par. 11. lub prawna spełniająca warunki określone w par. 11. Ust. 1 pkt. a i b oraz ofiarująca na rzecz Stowarzyszenia świadczenie corocznie w wysokości przekraczającej co najmniej dwukrotnie wkład członka zwyczajnego w postaci wpisowego i rocznej składki członkowskiej.
 2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 13.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w pracy kulturalnej, gospodarczej lub turystycznej dla wsi Zalasowa, Ziemi Pogórzańskiej i Ziemi Tarnowskiej.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 14.

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

a) Czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia.

b) Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem Władz Stowarzyszenia.

c) Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwał
Zarządu Stowarzyszenia.

d) Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.

e) Korzystania z wszelkich urządzeń i udogodnień jakie Stowarzyszenie zapewnia swoim członkom do wypełniania statutowych obowiązków,
na warunkach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 1. Członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia mają prawo do:

a) Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem Władz Stowarzyszenia.

b) Zaskarżania do Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwał
Zarządu Stowarzyszenia.

c) Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.

d) Korzystania z wszelkich urządzeń i udogodnień jakie Stowarzyszenie zapewnia swoim członkom do wypełniania statutowych obowiązków,
na warunkach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

e) Członkowie honorowi mają prawo do bezpłatnego wstępu na każdą imprezę organizowaną przez Stowarzyszenie.

§ 15.

 1. Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi zobowiązani są do:

a) Przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz do wprowadzania w życie i respektowania prawomocnych uchwał Władz Stowarzyszenia.

b) Popierania działalności Stowarzyszenia poprzez społeczny wkład swej pracy, szerzenie idei Stowarzyszenia oraz zjednywanie dla niego członków i sympatyków.

c) Przestrzegania terminów wpłat składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia oraz innych zobowiązań.

§16.

 1. Wysokość składek członkowskich oraz wysokość wpisowego ustalana jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i obowiązuje przez okres jednego roku.
 2. Członkowie honorowi nie mają obowiązku uiszczania wpisowego oraz nie opłacają składek członkowskich.
 3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat uiszczają połowę wysokości wpisowego i połowę ustalonej składki członkowskiej.
 4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może obniżyć lub odstąpić od pobierania składki członkowskiej od członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

§ 17.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

b) Śmierci członka lub utraty przez niego osobowości prawnej.

c) Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający jeden rok.
Skreślenie następuje w drodze uchwały Zarządu, na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

d) Skreślenia z listy członków z powodu: działania na szkodę Stowarzyszenia, nie przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia.
Skreślenie następuje w drodze uchwały Zarządu na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

 1. Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.
 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia.

§ 18.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

b) Zarząd Stowarzyszenia.

c) Komisja Rewizyjna.

d) Sąd Koleżeński.

 1. Władze Stowarzyszenia określone w ust. 1. pkt. b, c i d winny ukonstytuować się w ciągu czternastu dni od dnia wyboru.

§ 19.

 1. Wybory Prezesa i osobno członków Władz Stowarzyszenia odbywają się w drodze głosowania tajnego, zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Kadencja członków Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata..
 3. Ustępujący członkowie Władz Stowarzyszenia mogą być wybrani ponownie.
 4. Funkcji w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, Sądzie Koleżeńskim nie wolno wzajemnie łączyć.
 5. Uchwały Władz Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
  W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

§ 20.

 1. W przypadku ustąpienia, ukarania karą skreślenia z listy członków lub śmierci członka Władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy Władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko w terminie do 6-miesięcy po ustaniu lub wygaśnięciu mandatu.

§ 21.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:

a) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.

b) Z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§ 22.

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w ciągu pierwszego kwartału każdego roku stosowną uchwałą.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd na wniosek:

a) Z własnej inicjatywy w każdym czasie.

b) Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.

c) Na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku i powinien zawierać porządek obrad.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia załatwia tylko sprawy dla których zostało zwołane.
 3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia stosowną uchwałą określającą:

a) Charakter Zebrania.

b) Miejsce i termin Zebrania.

c) Termin zgłoszenia wniosków.

d) Porządek obrad Zebrania.

 1. Na czternaście dni przed terminem Zebrania, Zarząd Stowarzyszenia winien zawiadomić członków Stowarzyszenia, oraz udostępnić materiały sprawozdawcze i teksty zgłoszonych wniosków mających stanowić przedmiot obrad.

§ 23.

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący i Sekretarz.
 2. Prezydium Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz komisje, wybierane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków z pośród członków Stowarzyszenia,
  nie wchodzących w skład Zarządu.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia są prawomocne, jeżeli zostały powzięte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia (kworum),
  a w razie braku tej liczby, po upływie 15 minut od terminu rozpoczęcia Zebrania bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.
 4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może powziąć prawomocną uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia tylko kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów
  w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w szczególności należy:

 1. Uchwalenie Statutu i jego zmian.
 2. Uchwalanie regulaminów Władz Stowarzyszenia.
 3. Wybór i odwoływanie członków Władz Stowarzyszenia.
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Władz Stowarzyszenia.
 5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwalenie wytycznych dla działalności Stowarzyszenia.
 7. Uchwalanie preliminarza budżetowego oraz planu działalności Stowarzyszenia na rok bieżący.
 8. Uchwalenie wysokości wpisowego, wysokości składek członkowskich terminu ich płatności.
 9. Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 11. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Powzięcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 25.

 1. Głosowanie odbywa się trybie jawnym, a tajnie jedynie w sprawie wyboru i odwoływania członków Władz Stowarzyszenia, o ile Zebranie Członków Stowarzyszenie nie podejmie innej decyzji
 2. Z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia musi być spisany protokół i podpisany przez Prezydium Zebrania.
 3. Obecność członków Stowarzyszenia na Walnych Zebraniach oraz na każdym posiedzeniu Władz Stowarzyszenia winna być rejestrowana.

§ 26.

Zarząd Stowarzyszenia.

 1. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z 5 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

W skład Zarządu wchodzą:

a) Prezes

b) Wiceprezes

c) Sekretarz.

d) Skarbnik.

e) Członek Zarządu

 1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są: jednoosobowo Prezes, w razie jego nieobecności wiceprezes i skarbnik
 2. Zasady działania Zarządu ustala regulamin opracowany przez Zarząd i uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 3. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. Z zebrania Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje prezes i sekretarz.

§ 27.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i czuwanie nad przestrzeganiem Statutu Stowarzyszenia.
 2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
 3. Opracowanie planów pracy oraz projektów preliminarza budżetowego.
 4. Powoływanie do życia kół, sekcji i komisji, ustalanie zakresu ich działalności oraz powierzanie poszczególnych zadań i prac członkom Stowarzyszenia oraz czuwanie nad ich prawidłowym wykonaniem.
 5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
 7. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań do wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 8. Zawieranie umów, prowadzenie korespondencji i rachunkowości Stowarzyszenia.
 9. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 10. Składanie sprawozdań za okres kadencji na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 11. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności kół, sekcji i komisji.
 12. Wydawanie zarządzeń pokontrolnych na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania do Stowarzyszenia i skreślania z listy członków.
 14. Opracowywanie regulaminu pracy Zarządu.

§ 28.

Komisja Rewizyjna.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad całokształtem jego działalności.
 2. Członkowie wybrani do Komisji Rewizyjnej wybierają z pośród siebie w głosowaniu jawnym;

a) Przewodniczącego.

b) Wiceprzewodniczącego.

c) Sekretarza.

 1. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek wchodzący w skład innych organów wykonawczych Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Władz Stowarzyszenia.

§ 29.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia pod względem rzetelności celowości i gospodarności.
 2. Składanie Zarządowi sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.
 3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Zarządu oraz przedstawiania wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli.
 4. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia nadużyć lub strat w gospodarce majątkiem lub funduszami Stowarzyszenia, względnie bezczynności Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
 5. Zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.
 6. Składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującym Władzom Stowarzyszenia.
 7. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 8. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 30.

 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu i uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Z każdej przeprowadzonej kontroli komisja Rewizyjna sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden przedstawia Zarządowi.
 3. Protokół Komisji Rewizyjnej jest dokumentem dostępnym do wglądu dla wszystkich członków Stowarzyszenia w siedzibie Władz Stowarzyszenia.

§ 31.

W przypadkach określonych w paragrafie 31. ust. 4 i 5 . Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 32.

Sąd Koleżeński

 1. Sąd Koleżeński jest organem Stowarzyszenia powołanym do rozstrzygania i orzekania w sprawach o naruszenie
  Zasad Etycznego Postępowania wniesionych przez członków lub Zarząd Stowarzyszenia.
 2. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi 3 członków, którzy ze swego grona wybierają:

a) Przewodniczącego,

b) Zastępcę przewodniczącego

c) Sekretarza

 1. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Rozdział V

Koła Sekcje i Komisje.

§ 33.

 1. Do opracowania i przeprowadzenia poszczególnych zadań Statutowych Stowarzyszenia, Zarząd może powołać koła, sekcje i komisje o dowolnym składzie, zależnym od rodzaju i zasięgu działań.
 2. Koła sekcje i komisje winny najpóźniej w ciągu cznernastu dni ukonstytuować się, wybierając ze swego grona przewodniczącego i sekretarza,
  opracować plan pracy i sposoby realizacji powierzonych im zadań.
 3. Przewodniczący kół, sekcji i komisji winni brać osobisty udział w zebraniach Zarządu i składać na nich plany pracy i sprawozdania z działalności.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia.

§ 34.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) Wpisowe i składki członkowskie.

b) Darowizny, zapisy i spadki.

c) Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.

d) Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego.

e) Subwencje i dotacje oraz fundusze na zadania zlecone.

f) Dochody z działalności gospodarczej.

g) Inne dochody.

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca drugiego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd,
  w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 2. Właścicielem całego majątku jest Stowarzyszenie jako Osoba Prawna. Stowarzyszenie ma prawo użytkowania tego majątku, administrując nim na mocy rozporządzeń Zarządu,
  w ramach rocznego budżetu i planu gospodarczego zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 3. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 35.

 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia,
  wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis(y) Prezesa i Sekretarza.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe.

 

§ 36.

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i zatwierdzenia przez Krajowy Sąd Rejestrowy.
 2. Projekt zmian musi być podany do wiadomości członków Stowarzyszenia skutecznie, co najmniej na trzy miesiące przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia winny być umieszczone w porządku dziennym pism zwołujących Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 4. Skuteczne rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).
 6. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
 7. Prawo do wewnętrznej wykładni Statutu przysługuje Władzom Stowarzyszenia.
 8. Na podstawie niniejszego Statutu Władze Stowarzyszenia upoważnione są do wydawania regulaminów i innych postanowień wykonawczych, które obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia.
 9. Członek Stowarzyszenia, w stosunku do którego Władze Stowarzyszenia pozyskają informację, iż był tajnym współpracownikiem służby bezpieczeństwa PRL automatycznie pozbawiany jest członkostwa w Stowarzyszeniu.
 10. Statut wchodzi w życie po uchwaleniu go przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i zarejestrowaniu przez Krajowy Sąd Rejestrowy.
Kategoria:  Dodaj komentarz
Treść komentarzy stanowi własność ich autora. Właściciel strony nie utożsamia się z ich treścią która jest subiektywną wypowiedzią autora. Wszelkie nadużycia proszę zgłaszać do administratora strony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*