Statut Fundacji im. Leszka Gawrona

Statut Fundacji  Pomocy Pokrzywdzonym w Wyniku

Zdarzeń Losowych im. Leszka Gawrona w Zalasowej.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą ?Pomocy Pokrzywdzonym w Wyniku Zdarzeń Losowych im. Leszka Gawrona w Zalasowej?.zwana dalej ?Fundacją?, ustanowiona na czas nieokreślony aktem notarialnym Nr Rep A Nr. 6.496/2012 z, dnia 17.07.2012r. przed Pawłem Studzińskim  Notariuszem w Tarnowie przez Stowarzyszenie Zalasowian. Stowarzyszenie Zalasowian

33-159 Zalasowa ul Św. Walentego 3, zwanych dalej ?Fundatorem?, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), zwanej dalej ?ustawą o fundacjach? i ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zwana dalej ?ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie?.

Innych obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Zalasowa adres 33-159 Zalasowa ul. Karpacka 43 ,  w powiecie tarnowskim w województwie małopolskim.

§4

1.Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem odpowiednich obowiązujących przepisów prawa, także za granicą.

2.Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa (także za granicą) i inne jednostki organizacyjne.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji w rozumieniu ustawy o fundacjach jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

 

 

Rozdział II

Cel Fundacji i sposoby jego realizacji

§ 6

Celem Fundacji jest:

1)niesienie pomocy ofiarom wypadków drogowych w procesie leczenia oraz rehabilitacji;

2)niesienie pomocy mieszkańcom Zalasowej oraz osobom  związanych z tym terenem, którzy na wskutek zdarzeń losowych lub choroby , doznali uszkodzenia ciała poważnie ograniczające zdolności samodzielnego funkcjonowania w procesie leczenia oraz rehabilitacji;

3)upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o zasadach udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych;

4)pomoc osobom niepełnosprawnym ruchowo przy zakupie protez , środków wspomagających samodzielne poruszanie , oraz środków łączności elektronicznej;

5)sprawowanie opieki nad  osobami chorymi przez wolontariuszy;

§7

1. Fundacja realizuje swój cel poprzez:

1)udzielanie pomocy finansowej ofiarom wypadków drogowych w zakresie kosztów leczenia oraz rehabilitacji;

2)udzielanie pomocy finansowej mieszkańcom Zalasowej którzy na wskutek zdarzeń losowych lub choroby , doznali uszkodzenia ciała poważnie ograniczające zdolności samodzielnego poruszania  w procesie leczenia oraz rehabilitacji;

3)finansowanie lub udział w finansowaniu zakupu aparatury medycznej oraz innych urządzeń służących do leczenia oraz rehabilitacji osób, o których mowa w pkt 1 oraz 2, jak również urządzeń służących do poprawy jakości życia osób, o których mowa w pkt 1 oraz 2 dotkniętych niepełnosprawnością,

4)inicjowanie, realizowanie lub wspieranie:

a)programów badawczych i ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapobiegania wypadkom drogowym,

b)programów i inicjatyw podejmowanych przez instytucje zaangażowane w rehabilitację ofiar wypadków drogowych oraz osób dotkniętych stałym inwalidztwem,

c) pomoc osobom niepełnosprawnym ruchowo przy zakupie protez, środków wspomagających samodzielne poruszanie, oraz środków łączności elektronicznej;

d)szkoleń i programów edukacyjnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,

e)programów informacyjnych służących propagowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym , oraz promocji aktywnego i zdrowego stylu życia;

5)inicjowanie, organizowanie lub wspieranie imprez rozrywkowych , muzycznych , kulturalnych oraz  konferencji , seminariów związanych z zakresem działalności Fundacji;

6)inicjowanie, prowadzenie lub wspieranie działalności informacyjnej i wydawniczej w odniesieniu do spraw objętych zakresem działania Fundacji;

7)współpracę z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi zainteresowanymi w realizacji celów, będących celem Fundacji, włączając w to wspieranie ich działań w obrębie tych celów;

8)uczestnictwo w organizacjach zrzeszających polskie lub zagraniczne fundacje, których działalność statutowa odpowiada działalności Fundacji;

9)współpracę z organami państwowymi oraz samorządowymi w sprawach objętych zakresem działania Fundacji.

2.Wskazana wyżej działalność jest działalnością nieodpłatną, z wyjątkiem działalności określonej w pkt 4 – 7, która, jeśli działalność Fundacji będzie polegała na realizacji lub organizowaniu danego sposobu realizacji jej celu, może być działalnością odpłatną na zasadach przewidzianych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 8

1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski określony przez Fundatorów w akcie o utworzeniu Fundacji, o którym mowa w § 1, jak również środki finansowe, ruchomości, nieruchomości oraz inne mienie nabyte przez Fundację.

2.Fundacja może uzyskiwać dochody ze zbiórek publicznych z uwzględnieniem odpowiednich obowiązujących przepisów prawa, jak również ze spadków, zapisów oraz darowizn w tym 1% odpisu od podatku dochodowego PIT.

3. Na realizację celów obranych przez Fundację Fundatorzy przeznaczają odpowiednio:

Stowarzyszenie Zalasowian kwota14108,65zł.

 

 

 

 

 § 9

Majątek Fundacji może być użyty dla pokrycia wszelkich wydatków związanych z realizacją jej celu, chyba, że obowiązujące przepisy prawa, umowa, przez którą Fundacja nabyła dany składnik majątku, lub wola darczyńcy stanowi inaczej.

§10

1.Fundacja nie może:

a)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

2. Fundacja podejmuje wszelkie niezbędne środki dla uniknięcia konfliktu interesów albo nieuczciwych praktyk. W ramach swojej działalności Fundacja zachowuje standardy postępowania zapewniające dochowanie należytej staranności przez członków jej organów, jak również pracowników, w związku z realizacją przez Fundację jej celów.

W szczególności:

a) osoby te nie będą uczestniczyły z ramienia Fundacji w procesie wyboru, przyznawania lub administrowania pomocą finansową na ich rzecz lub na rzecz ich bliskich,  współpracy z organizacjami przez nich kontrolowanymi lub takimi, w które osoby te są istotnie zaangażowane lub mają interes majątkowy.

b) osoby te nie będą uczestniczyły w transakcjach z organizacjami lub podmiotami, z którymi osoby te negocjują umowy, na podstawie których osoby te będą zarządzać tymi organizacjami lub podmiotami, albo z którymi osoby te zawarły umowy dotyczące ich zatrudnienia.

c) osoby takie nie będą ubiegać się ani otrzymywać od kontrahentów i potencjalnych kontrahentów Fundacji nieodpłatnych świadczeń i darowizn.

 

Rozdział IV

 

Organy Fundacji

§ 11

Organami Fundacji są:

1)Zarząd jako organ wykonawczy Fundacji, właściwy, we wszystkich sprawach Fundacji nie zastrzeżonych dla Rady;

2)Rada Fundacji jako organ nadzorczy.

§ 12

1.Zarząd składa się z od 3 do 5 członków, włączając w to Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę na dwuletnią kadencję.

2. Członkowie Zarządu mogą wybrać spośród siebie 1-2 Wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.

3. Rada może odwołać członka Zarządu w przypadku gdy:

a)z powodu stanu zdrowia nie jest w stanie sprawować funkcji, co zostało stwierdzone właściwym zaświadczeniem lekarskim;

b)został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej lub naruszył postanowienia § 10 ust. 3 i 4.

c)w sposób zawiniony spowodował majątkową szkodę dla Fundacji, stwierdzoną orzeczeniem sądu lub w postępowaniu przeprowadzonym przez zespół powołany przez Radę;

d)zaistniały inne szczególnie uzasadnione powody.

4. Mandat członka zarządu wygasa również z chwilą jego śmierci oraz złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji.

5. W przypadkach określonych w ust. 3 oraz 4 Rada może powołać nowego członka Zarządu, którego mandat wygasa wraz z upływem kadencji członka odwołanego.

§ 13

1.Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.Zarząd w szczególności:

1)opracowuje roczne plany finansowe;

2)wykonuje sprawozdania roczne i roczne sprawozdania finansowe Fundacji i przedstawia je Radzie Fundacji.

3)przyjmuje zasady i regulacje nie będące regulaminem w rozumieniu statutu;

4)przyjmuje zapisy, spadki i darowizny;

5)decyduje, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w § 14 ust. 4, o warunkach zatrudnienia i wynagrodzeniu pracowników Fundacji, jak również zatrudnia takich pracowników i wykonuje w stosunku do nich uprawnienia pracodawcy;

3.Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał podejmowanych zwykła większością głosów; w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

4.Zarząd może powołać pełnomocników do zarządzania określonymi obszarami działalności statutowej Fundacji.

5.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd.

6.Zarząd jest zobowiązany przedkładać Radzie w terminie jednego miesiąca od zakończenia każdego kwartału sprawozdanie kwartalne, zaś do dnia 31 maja każdego roku sprawozdanie roczne i roczne sprawozdanie finansowe, jak również przedkładać Radzie inne sprawozdania, które Rada może żądać w czasie przez siebie wskazanym.

§ 14

1.Prezes Zarządu stoi na jego czele i kieruje jego działaniami.

2.Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu, a w razie nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenia Zarządu zwołuje Wiceprezes Zarządu jako zastępca.

3.Osoby zaproszone mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu jako doradcy.

4.Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół podpisywany przez Prezesa Zarządu albo jego zastępcę oraz przez sekretarza posiedzenia.

§ 15

1.Rada Fundacji składa się z 3-ech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Fundatorów.

2.Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa również z chwilą śmierci, rezygnacji lub prawomocnego skazującego wyroku za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.

3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach członek Rady Fundacji może być odwołany przez Radę w głosowaniu tajnym. Odnosi się to w szczególności do przypadków naruszenia postanowień § 10 ust. 3 i 4.

4.Rada Fundacji wybiera spośród swego grona przewodniczącego Rady. Przewodniczący organizuje pracę Rady, reprezentuje ja na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.

5.Szczegółowy zakres uprawnień Przewodniczącego oraz sposób ich wykonywania określa regulamin, o którym mowa w § 17 pkt 9.

6.Członkowie Rady:

1)nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2)mogą otrzymywać tylko zwrot uzasadnionych kosztów związanych w uczestnictwem w posiedzeniach Rady z tytułu pełnienia tej funkcji.

§ 16

1.Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej cztery razy do roku.

2.Rada podejmuje decyzje, jeśli wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o czasie i miejscu posiedzenia oraz porządku obrad, w obecności ponad połowy jej członków, w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. W realizowaniu swoich funkcji Rada może korzystać z opinii i uwag ekspertów powoływanych w tym celu.

§ 17

Rada Fundacji w szczególności:

1)nadzoruje działania Fundacji;

2)określa główne kierunki działań Fundacji;

3)określa zasady współpracy i współdziałania Fundacji z innymi organizacjami i podmiotami;

4)powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu i innych członków Zarządu,

5)podejmuje decyzje w przedmiocie zatrudnienia członków Zarządu i wysokości ich wynagrodzenia;

6)podejmuje decyzje o przystępowaniu do spółek, stowarzyszeń i innych organizacji oraz tworzeniu ich przez Fundację;

7)zatwierdza roczne sprawozdania i roczne sprawozdania finansowe Fundacji, z zastrzeżeniem, że sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta co najmniej raz na 3 lata, chyba że obowiązujące przepisy prawa zobowiązują do ich częstszego badania;

8)ocenia pracę Zarządu i głosuje nad absolutorium dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem, że nieudzielenie absolutorium nie pozbawia członka Zarządu roszczeń ze stosunku pracy;

9) przyjmuje regulaminy określające szczegółowy sposób działania Zarządu oraz Rady Fundacji;

10) Rada może powoływać, spośród naukowców i praktyków, doradców albo zespoły doradców w celu oceny przedsięwzięć Fundacji i powierzać im sporządzenie odpowiednich sprawozdań.

§ 18

1.Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada większością co najmniej dwóch trzecich głosów na jednomyślny wniosek Zarządu.

2.Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

 

 

Rozdział V

 

Likwidacja Fundacji

§ 19

1.Rada Fundacji podejmuje uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji w wypadku realizacji celów, dla których Fundacja została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.W przypadku gdy w uchwale, o której mowa w ust. 1, Rada Fundacji nie powoła likwidatora, likwidację przeprowadza Zarząd.

3.Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przekazane innej fundacji wskazanej przez Radę Fundacji, działającej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i mającej cele podobne do Fundacji.

 

Kategoria: Fundacja im. Leszka Gawrona  Comments off
Treść komentarzy stanowi własność ich autora. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.